Die 3 Kärntner

v.i.n.r KUREJ Daniel, PILZ Helmut und KUREJ Fritz